Thêm mới, sửa thông tin khách hàng (tên, email, số đt, địa chỉ)

Cập nhật: 11/02/2019

Url:

/api_update_guest_info.php

Method:

POST

Para

Tham số Kiểu  Bắt buộc  Chú thích 
admin_id int yes admin id của tài khoản
hash string yes Mã hash_setting lúc đăng nhập 
guest_id int yes ID của khách hàng bạn muốn cập nhật 
guest_name string yes Tên khách hàng
guest_phone string yes Số điện thoại khách hàng
guest_address string yes or no Địa chỉ khách hàng
guest_email  string yes or no Email khách hàng

Thông tin trả về khi có lỗi

{
    "status": 1,
    "error": "Số điện thoại bạn nhập chưa đúng <br>"
}
- status: trạng thái thành công hay không (1: thành công, 0: không thành công)
- error: trạng thái lỗi trả về

Thông tin trả về thành công

{
    "status": 1,
    "error": ""
}

- status: là trạng thái thành công hay không (1: thành công, 0: không thành công)
Liên hệ với chúng tôi:

Trụ sở chính: Số 102, phố Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Chi nhánh Hồ Chí Minh: Đường Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh

Hotline: (024)73 050 105 - 039 2250 821

Email: [email protected]

Group Facebook hỗ trợ khách hàng