Search user bằng số điện thoại, email, tên

Cập nhật: 11/02/2019

 

Url:

/app_search_user.php

Method:

POST

Param:

Tham số Kiểu  Bắt buộc  Chú thích 
user_id int yes admin id của tài khoản
hash string yes Mã hash_setting lúc đăng nhập
keyword  string yes từ khóa cần tìm kiếm ( user name, phoen, email ) 

 

Thông tin trả về khi có lỗi

{
  "error": "Mã bảo mật không đúng",
  "status": 0,
  "data": []
}
- status: trạng thái thành công hay không (1: thành công, 0: không thành công)
- error: trạng thái lỗi trả về

Thông tin trả về thành công

{
  "error": "",
  "status": 1,
  "data": [
    {
      "online": 0,
      "to_image": "https://id.vatgia.com/avatar/100/000/70b/cd.png",
      "hash": "5c8734e93f5c401ad990fb63209b77bf",
      "uss_sso_id": 461773,
      "use_name": "nguyen quyet chien",
      "use_loginname": "[email protected]"
    },
    {
      "online": 0,
      "to_image": "https://id.vatgia.com/avatar/100/001/790/1f.png",
      "hash": "0881b6af9f4f25609527f4c0a7202a47",
      "uss_sso_id": 1544223,
      "use_name": "luong chien",
      "use_loginname": "[email protected]"
    },
    {
      "online": 0,
      "to_image": "https://id.vatgia.com/avatar/100/002/3fd/51.png",
      "hash": "7dca1b11985ca1c3595e46dfa9d37b68",
      "uss_sso_id": 2358609,
      "use_name": "khuat chien",
      "use_loginname": "[email protected]"
    },
    {
      "online": 0,
      "to_image": "https://id.vatgia.com/avatar/100/000/23c/d9.png",
      "hash": "b01af335b9bb212af5a47d827d6365de",
      "uss_sso_id": 146649,
      "use_name": "Ho Ly",
      "use_loginname": "[email protected]"
    },
    {
      "online": 0,
      "to_image": "https://id.vatgia.com/avatar/100/000/2f5/29.png",
      "hash": "2a97903b7692003596b419af1a046329",
      "uss_sso_id": 193833,
      "use_name": "Nguyễn Quang Chiến",
      "use_loginname": "[email protected]"
    },
    {
      "online": 0,
      "to_image": "https://id.vatgia.com/avatar/100/000/3c0/f7.png",
      "hash": "4f18b1d346d659c36de6a6a87d4bf275",
      "uss_sso_id": 246007,
      "use_name": "Nguyễn Hữu Chiến",
      "use_loginname": "[email protected]"
    },
    {
      "online": 0,
      "to_image": "https://id.vatgia.com/avatar/100/000/42f/c5.png",
      "hash": "c19080ce61bf9503100c685887277672",
      "uss_sso_id": 274373,
      "use_name": "Nguyen Chien",
      "use_loginname": "[email protected]"
    }
  ]
}

- status: là trạng thái thành công hay không (1: thành công, 0: không thành công)

 

Liên hệ với chúng tôi:

Trụ sở chính: Số 102, phố Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Chi nhánh Hồ Chí Minh: Đường Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh

Hotline: (024)73 050 105 - 039 2250 821

Email: [email protected]

Group Facebook hỗ trợ khách hàng