Chuyển chat cho nhân viên khác

Cập nhật: 11/02/2019

Url:

/api_tranfer_chat.php

Method:

POST

Param:

 

Tham số Kiểu Bắt buộc Chú thích
admin_id int yes admin id của tài khoản
hash string yes Mã hash_setting lúc đăng nhập 
cus_id int yes ID của khách hàng bạn muốn Ban 
old_id int yes ID chính tài khoản của bạn
new_id int yes id của 1 thành viên hỗ trợ mà khách hàng chọn (thông tin thành viên hỗ trợ lấy từ list manager trong lúc đăng nhập)

 

Thông tin trả về khi có lỗi

{
    "status": 0,
    "error": "Thông tin không đúng"
}
- status: trạng thái thành công hay không (1: thành công, 0: không thành công)
- error: trạng thái lỗi trả về

Thông tin trả về thành công

{
    "status": 1,
    "error": "Chuyển chat thành công"
}

- status: là trạng thái thành công hay không (1: thành công, 0: không thành công)
Liên hệ với chúng tôi:

Trụ sở chính: Số 102, phố Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Chi nhánh Hồ Chí Minh: Đường Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh

Hotline: (024)73 050 105 - 039 2250 821

Email: [email protected]

Group Facebook hỗ trợ khách hàng