Gửi nội dung chat lên server

Cập nhật: 19/02/2019

Url:

/send.php

Method:

POST

Param:

Tham số Kiểu  Bắt buộc Chú thích 
send_id int yes admin id của tài khoản
name string yes Tên người gửi 
to_name string yes Tên người nhận chat
to_id int yes Id của người nhận chat 
message  string yes Nội dung chat gửi lên server
link string yes or no Url đang chat hiện tại
hash string yes Mã hash chat giữa 2 người với nhau, mã này được lấy từ api đăng nhập qua id.vatgia.com hoặc api lấy lịch sử full theo trang. trong mỗi cuộc chat chúng tôi có trả về hash bạn có thể lấy hash ở đây để gọi api lấy lịch sử chat của 2 người
support_id int yes ID của chính tài khoản của bạn ( không phải admin id ) 
support_name string yes Tên của chính bạn 
support_image string yes or no Ảnh của chính bạn 
vgc_rand int yes or no biến random để không bị hiển thị trùng tin nhắn
count_vgchat int yes giá trị này rất quan trọng, nếu là lần đầu tiên trong ngày hoặc lần đầu tiên bạn chat vs khách hàng hoặc lần đầu tiên bạn trả lời lại khách hàng thì bạn chuyển biến này = 1, sau đó truyền = 0( vui lòng liên hệ với admin để truyền biến này cho đúng ) 
time int yes or no Thời gian gửi tin nhắn hiện tại ( thời gian tính bằng minisecond )
vgc_time int yes Biến này cũng là 1 biến quan trọng để tránh hiển thị trùng tin ( tìm là minisecond )
vgc_ip string yes or no ip của mạng bạn đang dùng ( chuyển kiểu ip từ string sang kiểu int)
vgc_type string yes or no =location ( nếu bạn muốn gửi vị trí của bạn cho người chat với bạn ) 
vgc_location  string yes or no là array ( 'lat' => giá trị lat, 'lon' => giá trị lon )
ask_location  int yes or no =1: gửi yêu cầu xin địa chỉ đến cho người cùng chat 

Thông tin trả về khi có lỗi

{
    "error": "Mã bảo mật không đúng",    
    "status": 0
}
- status: trạng thái thành công hay không (1: thành công, 0: không thành công)
- error: trạng thái lỗi trả về

Thông tin trả về thành công

{
    "error": "",
    "status": 1
}

- status: là trạng thái thành công hay không (1: thành công, 0: không thành công)
Liên hệ với chúng tôi:

Trụ sở chính: Số 102, phố Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Chi nhánh Hồ Chí Minh: Đường Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh

Hotline: (024)73 050 105 - 039 2250 821

Email: [email protected]

Group Facebook hỗ trợ khách hàng