Đăng nhập trực tiếp tài khoản qua id.vatgia.com

Cập nhật: 11/02/2019

 

Bạn đăng nhập qua id.vatgia.com xong thì bên id.vatgia.com sẽ trả về cho bạn thông tin token của user đó. Bạn hãy dùng thông tin token đó để gọi lên api của vchat để

Url:

/uhistory.php

Method:

POST

Param:

 

Tham số Kiểu Bắt buộc Chú thích
uid int yes id của user mà bên id.vatgia.com trả về
token string  yes Mã token của bên id.vatgia.com trả về
limit int no số user bạn muốn lấy ra trong lần đầu tiên

 

Thông tin trả về có lỗi

{
  "history":[
  ],
  "error":"Access token null"
}

- error : là thông điệp lỗi trả về

Thông tin trả về thành công

{
  "history": [
    {
      "online": 0,
      "use_name": "Chiến bùi",
      "use_company": "Chiến bùi",
      "uss_sso_id": 20333456,
      "use_image": "http://static.vatgia.com/css/multi_css_v2/standard/no_avatar_xx_small.gif",
      "pro": 6269,
      "time": 1435820157,
      "to_image": "http://static.vatgia.com/css/multi_css_v2/standard/no_avatar_xx_small.gif",
      "hash": "732ddd59c648cc9633854a4b61c958d8",
      "last_msg": [
        {
          "cha_id": "816",
          "cha_min_id": "218",
          "cha_max_id": "20333456",
          "cha_message": "Khách: Bui van chien  0989197453  Tin nhắn (không quá 255 ký tự)Tin nhắn (không quá 255 ký tự)Tin nhắn (không quá 255 ký tự)Tin nhắn (không quá 255 ký tự)",
          "cha_link": "http://localhost:9029/js/test_supplier_client.php",
          "cha_time": "1434291272",
          "cha_owner_id": 20333456,
          "cha_support_id": "0",
          "cha_system_id": "0",
          "cha_key": "0",
          "cha_ip": "0"
        }
      ]
    },
    {
      "online": 0,
      "use_name": "Khách - 146222327",
      "use_company": "Khách - 146222327",
      "uss_sso_id": 146222327,
      "use_image": "http://static.vatgia.com/css/multi_css_v2/standard/no_avatar_xx_small.gif",
      "pro": 0,
      "time": 1434623828,
      "to_image": "http://static.vatgia.com/css/multi_css_v2/standard/no_avatar_xx_small.gif",
      "hash": "7c1119de01bdbaec0736855b95c2d2e7",
      "last_msg": []
    },
    {
      "online": 0,
      "use_name": "Khách - 138642467",
      "use_company": "Khách - 138642467",
      "uss_sso_id": 138642467,
      "use_image": "http://static.vatgia.com/css/multi_css_v2/standard/no_avatar_xx_small.gif",
      "pro": 0,
      "time": 1433434891,
      "to_image": "http://static.vatgia.com/css/multi_css_v2/standard/no_avatar_xx_small.gif",
      "hash": "0c86ffe046d7e70f478f4699eff69886",
      "last_msg": [
        {
          "cha_id": "10101",
          "cha_min_id": "218",
          "cha_max_id": "138642467",
          "cha_message": "bạn liên hệ vs ng bán nhé bạn",
          "cha_link": "http://localhost:9029/home/support_v2.php",
          "cha_time": "1433434891",
          "cha_owner_id": 218,
          "cha_support_id": "218",
          "cha_system_id": "0",
          "cha_key": "0",
          "cha_ip": "2130706433"
        }
      ]
    }
  ],
  "error": "",
  "is_admin": 1,
  "admin_id": "218",
  "list_manager": [
    {
      "id": "218",
      "is_admin": "1",
      "name": "Bùi Văn Chiến"
    },
    {
      "id": "105755",
      "is_admin": "0",
      "name": "Nam Thành"
    }
  ],
  "domain_connect": "w41.vnpgroup.net",
  "port_connect": 8080,
  "datajoin_new": [
    "{"channel":218,"hash":"b114a6a2bd0d86c03315f1785ea141f8"}"
  ],
  "datajoin": "{"channel":"218","hash":"b114a6a2bd0d86c03315f1785ea141f8"}",
  "config": {
    "msg_default": ""
  },
  "hash_setting": "596e4c064ef5850151473bc31df8618a"
}

Thông tin trả về gồm có một số thông tin như sau:
- history : Danh sách lịch sử chat của tài khoản đang đăng nhập
 + trong dữ liệu history trả về chúng tôi có trả về kèm tin nhắn cuối cùng của cuộc chat giữa 2 người trong biến : last_msg
- list_manager : danh sách nhân viên hỗ trợ khác
- Thông tin kết nối socket:
 + domain_connect : domain kết nối đến socket
 + port_connect : cổng kết nối đến socket
 + datajoin_new : dữ liệu kết nối đến socket
- hash_setting : là thông tin quan trọng bạn sẽ phải dùng thường xuyên mỗi khi gọi đến api của chúng tôi

 

Liên hệ với chúng tôi:

Trụ sở chính: Số 102, phố Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Chi nhánh Hồ Chí Minh: Đường Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh

Hotline: (024)73 050 105 - 039 2250 821

Email: [email protected]

Group Facebook hỗ trợ khách hàng