Gắn nhãn cho khách hàng

Cập nhật: 11/02/2019

Url:

/api_label.php

Method:

POST

Param:

 

Tham số Kiểu Bắt buộc Chú thích
admin_id int yes  admin id của tài khoản
hash string yes  Mã hash_setting lúc đăng nhập
action string yes  =set: là để đẩy tất cả label mà tài khoản đó có
cus_id int yes  id của khách hàng bạn muốn gắn nhãn
type string yes  type = del or type = update ( del: xóa nhãn đã có, update: thêm mới hoặc cập nhật lại nhãn ) 
label_id int yes  ID của nhãn bạn muốn set cho khách hàng 

 

Thông tin trả về khi có lỗi

{
  "error": "Không có id của khách hàng",
  "data": "",
  "status": 0
}
- status: trạng thái thành công hay không (1: thành công, 0: không thành công)
- error: trạng thái lỗi trả về

Thông tin trả về thành công

{
  "error": "",
  "data": "",
  "status": 1
}

- status: là trạng thái thành công hay không (1: thành công, 0: không thành công)
Liên hệ với chúng tôi:

Trụ sở chính: Số 102, phố Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Chi nhánh Hồ Chí Minh: Đường Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh

Hotline: (024)73 050 105 - 039 2250 821

Email: [email protected]

Group Facebook hỗ trợ khách hàng